سازه های صنعتی

  • طراحی سازه های صنعتی طرح های پالایشگاهی (نفت وگاز) ، پتروشیمی و نیروگاهی

  • طراحی سازه انواع اکوئیپمنت ساپرت ها و پایپرک‌های انتقال میعانات گازی(pipe rack)

  • طراحی انواع سازه های مدور مانند پلتفرم های سقف مخازن نفتی و سیلو های کلینکر کارخانجات سیمان

  • تهیه نقشه شاپ سازه های صنعتی طرح های پالایشگاهی (نفت وگاز) ، پتروشیمی و نیروگاهی

  • تهیه نقشه شاپ سازه انواع اکوئیپمنت ساپرت ها و پایپرک‌های انتقال میعانات گازی(pipe rack)

  • تهیه نقشه شاپ اسکلت فلزی انواع سازه های مدور مانند پلتفرم های سقف مخازن نفتی و سیلو های کلینکر کارخانجات سیمان