طراحی معماری

shutterstock_110160008-1200x500

  • مطالعات شناخت طرح و امکان سنجی مطالعات فاز صفر،فاز یک ، فاز دو و تفصیلی

  • طراحی معماری ساختمان بیمارستانها ، مراکز بهداشتی و درمانی

  • طراحی معماری ساختمان مراکز دولتی ،ساختمانهای اداری ،تجاری و آموزشی،

  • طراحی معماری سوله صنعتی،تولیدی وانیار که شامل انواع سوله ها

  • طراحی معماری ساختمانهای ورزشی ، استادیومها و باشگاههای ورزشی

  • طراحی معماری خارجی exterior design محوطه سازی و فضای سبز Landscape ساختمانهای مسکونی ، رفاهی و تجاری

  • طراحی معماری داخلی interior design انجام مطالعات و تهیه طرحها ، نظارت بر ساخت پروژه های معماری داخلی

  • طراحی معماری نما مدرن و کلاسیک

  • طراحی معماری محوطه سازی و فضای سبز

  • طراحی معماری دوبعدی وسه بعدی